Posted in Մաթեմատիկա

Միանիշ և բազմանիշ թվեր

Առաջադրանքներ

 1. Քանի՞ թվանշան գոյություն ունի։

Գոյությու ունր տաս թվանիշ ‘ 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9

 1. 3567  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

Գործածվել է չորս թվանշան,դրանք են ‘ 3;5;6;7

 • 489655784 թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել

գործածվե են երեք կրկնվող և երեք տարբեր թվանշաններ:

 • 60285  թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

Գործածել ենչորս թվանշան,դրանք են’ 6;2;8;5:

 • 70562866  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

Գործածվել են չորս տարբեր և երեք կրկնվող թվանշաններ:

 • 85640058 թիվը գրի առնելիս քանի՞  թվանշան են գործածել,  և  որոնք են դրանք։

գործածել են վեց թվանշան, դրանք են’ 8;5;6;4;5;8:

 • 56689554100  թիվը գրի առնելիս քանի՞  տարբեր  ու  քանի՞ կրկնվող  թվանշաններ են գործածվել։

Գործածվե են երկու կրկնվող և չորս տարբեր թվանշաններ

 • Ո՞րն  է ամենափոքր  միանիշ  թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։

1 և 9

 • Հաշվիր բոլոր  միանիշ թվերի քանակը։

9

 • Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  միանիշ  թվերը   գրելու  համար։

9

 • Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

10 և 99

 • 15  թվից փոքր քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

5 երկնիշ

 • 92-ից մեծ քանի՞ երկնիշ թիվ կա։

8 երկնիշ թիվ

 • Հաշվիր բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։

90

 • Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  երկնիշ  թվերը   գրելու  համար։

90

 • Երկնիշ թվերի քանակը միանիշ թվերի քանակից   քանիսո՞վ  է ավելի։
 • Հաշվիր ամենափոքր երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի
  գումարը:

19

 • Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի  տարբերությունը:

90

 • Ո՞րն  է ամենափոքր  եռանիշ   թիվը,  իսկ   ո՞րը  ամենամեծը։

100 և 999

 • Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

1098

 • Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի  տարբերությունը:

900

 • Հաշվիր ամենամեծ եռանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

989

 • Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի գումարը:

1098

 • Հաշվիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   գումարը:

1098

 • Հաշվիր բոլոր եռանիշ թվերի քանակը։
 • Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր  եռանիշ  թվերը   գրելու  համար։
 • Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

1111 և 1999

 • Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր երկնիշ թվերի   տարբերությունը:

9989

 • Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերի   տարբերությունը:

9899

 • Հաշվիր բոլոր քառանիշ թվերի քանակը։
 • Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր քառանիշ թվերը   գրելու  համար։
 • Ո՞րն է ամենափոքր հնգանիշ  թիվը, իսկ ո՞րը  ամենամեծը։

10 000 և 99 999

 • Հաշվիր բոլոր հնգանիշ թվերի քանակը։
 • Հաշվիր, թե քանի թվանշան պետք է օգտագործել՝ բոլոր հնգանիշ թվերը   գրելու  համար։
 • Հաշվիր ամենափոքր հնգանիշ և ամենամեծ քառանիշ թվերի  տարբերությունը:

9000

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s