Posted in Մայրենի

ՄԱՅՐԵՆԻ 10.12.2020

1) Գրել տասական գոյական (ո՞վ, ի՞նչ,) ածական (ինչպիսի՞) և թվական (քանի, ինչքա՞ն, որքա՞ն)  բառեր: 

Գոյականներ

Բժիշկ, մուրճ, մարդ, աթոռ, համակարգիչ, մատիտ, բարձ, հարազատ, ընկեր, ուսուցիչ։

 Ածականներ

Մեծ, գեղեցիկ, գեր, բարի, նազենի, փոքր, ագահ, չար, արևոտ, քնքուշ։

 Թվականներ

Հազար, հարյուր,  ութսուն, վաթսուն, տասը, քսան, հինգ, վաթսուն ութ, քարասուն չորս, երկուս։

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s