Posted in Մաթեմատիկա, հաշվետվություն

Մաթեմատիկաի հաշվետվություն

Մաթեմատիկաի հաշվետվություն

իմ մաթեմատիկաի բաժնի լինք

https://marinemadoyan.school.blog/category/%D5%B4%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%A1/

աշխատանքներ

Խաչբառեր

Միանիշ և բազմանիշ թվեր

Թվերի կցագրումը աջից կամ ձախից

Թվերի կցագրումը աջից կամ ձախից 2-րդ մաս

Մաթեմատիկա

կարգային գումարելիների գումար

Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով

Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 26.10.2020

10.11.2020

Մաթեմատիկա 11.11.2020

13.11.2020

խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ

Խնդիրներ տարիքների վերաբերյալ 2-րդ մաս

Ամանորյա խնդիրներ

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s