Posted in հայրենագիտություն, հաշվետվություն

Հայրենագիտության հաշվետվություն

Ես այս տարի շատ գիտելիքներ ստացա։ Սովորեցի իմ երկրի և օտար երկրների մասին տեղեկությաներ։ Միասին շատ շատ էնք ճամբորդել💞

Այս հղումով կարող էք տեսնել իմ աշխատանքները💥

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s