Posted in Անգլերեն

Talking about Daily Routines

-Hi,Katrin! I’m so glad you come over!

-Hi, Marine! How are you?

-I’m fine, thanks. And you?

-I’m great!

-Let’s sit on the swing and taik.

I want to know you better.

-Ok

-I m so glad you moved here.

So tell me about yourself.What’s your typical day like?

-Uhh well, usually all my days are busy, with lots of activities.

I get up at 7:00, because my scool only starts at 9.

I go to the bethroom, I wash my face and brush my teeth.

I have brekfast with my mom at around 8:16.We usually have boiled eggs, milk, with toast, butter.

We all have home at 8:40.

At 6 pm i go to a dence club where i take dance classes.I m crazy about dance.

At abaout 7 pm i finally get home.

I turn off the lights at 10:25.

-Bye katrin!

-Bye Marine!

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s