Posted in Uncategorized

Մարտի 8-ի նվեր մայրիկիս անգլերեն

March 8 gift to my mother

My dear mother, I do all this for you. And I want you to appreciate what I have done. You are the best mother in this world. I have a wonderful mother named Arpine, the world does not have her. The smell of your perfume has a violet scent like you, mother. I do everything for you. I help you in extreme cases, mother. I love you my tender angel mother 🎀❤ 

Սա էլ հայերեն թարգմանությունն է

Մարտի 8-ի նվեր մայրիկիս

Իմ սիրելի մայրիկ, ես այս ամենը անում եմ քեզ համար: Եվ ես ուզում եմ, որ դուք գնահատեք իմ արածը: Դու ամենալավ մայրիկն ես այս աշխարհում։ Արփինե անունով մի հրաշալի մայրիկ ունեմ ես աշխարհը չունի։ Քո ոծանելիքի հոտը քեզ պես մանուշակի բուրմունք ունի մայրիկ։ Քո համար ես անում եմ ամենինչ։ Ոգնում եմ քեզ ծայրահեղ դեպքերում մայրիկ։ Սիրում եմ քեզ իմ քնքուշ հրեշտակ մայրիկ 🎀❤