Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 18.03.2021

 • Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
  5×5=25
 • Քառակուսու մակերեսը 81 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
  9×9=81
 • Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
  7×7=49
 • Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 180 դմ է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։
  3×60=180
 • Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 120 սմ է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։
  40×3=120
 • Ուղղանկյան երկարությունը 20 սմ է, իսկ լայնությունը 2 սմ փոքր է: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:
  20-2=18 18×20=360
 • Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

100·(492:4+2880‬:20)=26.700
492:4=123
2880:20=144
123+144=267
267×100=26.700

2015-(1680+320):10=1815
1680+320=2000
2000:10=200
2015-200=1815

8115-(2490-190):20=6965
2490-190=2300
2300:20=1150
8115-1150=6965

(1000-80•5):60+390=400
80×5=400
1000-400=600
600:60=10
390+10=400

16‧(5670:3-890)=16.000
5670:3=1890
1890-890=1000
1000×16=16.000

(2000 + 60‧5) : 100 + 27=50
60×5=300
2000+300=2300
2300:100=23
23+27=50

50·(3600:12-360:20)=6000
3600:12=300
360:20=180
300-180=120
50×120=6000

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s