Posted in Անգլերեն

English 03.05.2021

on (place) …….. There is a book on the table.- Սեղանի վրա կա գիրք։
on (time) ………. We shall meet on Monday.- Ավելի լավ է հանդիպենք երկուշաբթի։
in (place) ……… The pen is in my bag.-Գրիչը իմ պայուսակում է։
in (time) ……….. He was born in 1981. His birthday is in May. — Նա ծնվել է 1981թ․։ Նրա ծնունդը մայիսին է։
at (place) ……… I met him at the station. Ես հանդիպել էի նրան կայարանում։
at (time) ……….. I get up at 8 o’clock. Ես արթնանում եմ ժամը ութին։
down …………… He ran down the street. Նա փողոցով ներքև էր վազում։
up ……………….. The cat climbed up the tree. Կատուն վեր էր բարձրանում ծառի վրա։
out of ………….. They went out of the room.-Նրանք դուրս եկան սենյակից։
into ……………… He went into the house.- Նա մտավ տուն։
above ………….. There is a bookshelf above my table. -Իմ սեղանի վերևում կա գրքերի դարակ։
under ………….. The cat is under the table. -Կատուն սեղանի տակ է։
with …………….. I shall go there with my friend.-Ես ավելի լավ է իմ ընկերոչ հետ գնամ այնտեղ
without ……….. We can’t eat soup without spoons. -Մենք չենք կարող ուտել ճաշ առանց գդալների։
for ………………. This book is for my brother. -Այս գիրքը իմ եղբոր համար է։
of ………………… The name of the dog is Jack.- Շան անունը Ջեք է։
before …………. I shall do my homework before supper. — Ես լավ է դաս մինչև ընթրիքը։


after …………….. They will play football after school. -Նրանք ֆուտբոլ կխաղան դասերից հետո։
in front of ……. There is a small garden in front of my house.- Իմ տան դիմաց փոքրիկ այգի կա։
behind ………… The blackboard is behind the teacher’s table. -Գրատախտակը ուսուցչի սեղանի ետևում է։
beside ………… He came into the room and sat beside Mary.- Նա եկավ սենյակ և նստեց Մարիի կողքին։
between ……… There is a picture between the windows.- Պատուհանների միջև նկար կա։
about ………….. I shall tell you about my best friend.- Ես ավելի լավ է պատմեմ իմ ամենալավ ընկերոչ մասին։
around ………… They gathered around the table. Նրանք հավաքվել են սեղանի շուրջ։
by ……………….. He sat by the fire. Նա նստել էր կրակի կողքին։
through ………. He went through the field.-Նա անցավ դաշտով։

near ……………. There is a shop near the house.- Տան մոտակայքում կա խանութ։
far from ……….. Jack lives far from our house.- Ջեքը ապրում է շատ հեռու մեր տնից։
to ………………… He goes to school every day.- Նա գնում է դպրոց ամեն օր։
from …………….. He has dinner when he comes home from school. Նա ընթրում է, երբ տուն է գալիս է դպրոցից։

Author:

Ողջու՜ ն դուք գտնվել եք իմ ուսումնական բլոգում: 🌈Ⓜ Ես Մարինե Մադոյանն եմ շատ եմ սիրում նկարել և ընկերներիս հետ խաղալ🎨⛲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s